O próżni wiemy wszystko

Analizatory gazów Thermostar/Omnistar

Analizator gazów Omnistar/Thermostar prod. Pfeiffer Vacuum GmbH, Niemcy

Analizatory gazów Thermostar/Omnistar

Analizatory gazów OmniStar™ i ThermoStar™ umożliwiają jakościową i ilościową analizę gazów i ich mieszanin pod ciśnieniem od 500 do 1500 mbar abs. Próbki pobierane są przez kapilarę kwarcową (Thermostar™) lub stalową (Omnistar™) oraz system zaworów, a następnie dozowane przez diafragmę do pompowanej różnicowo komory próżniowej spektrometru kwadrupolowego PrismaPlus™. Urządzenie jest całkowicie zautomatyzowane i sterowane przez komputer. Model ThermoStar™ GSD 320T zaprojektowany został specjalnie do współpracy z termowagami (termograwimetr, TGA, DCS) i może być połączony z urządzeniami min. takich firm, jak:

 • Mettler-Toledo
 • Netsch
 • Setaram
 • TA Instruments i in.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

 • Procesy chemiczne
 • Badania półprzewodników
 • Metalurgia i badania materiałowe
 • Fermentacja
 • Kataliza
 • Technologie laserowe
 • Badania środowiskowe
 • Badania ogniw paliwowych
Dane techniczne

Budowa Kompaktowa – całość we wspólnej obudowie zawierająca wszystkie wymagane połączenia próżniowe i elektryczne. Sterowanie pracą systemu pompowego w pełni automatyczne.
Na płycie czołowej wyświetlacz ciekłokrystaliczny z przyciskami do monitorowania podstawowych funkcji pracy urządzenia a zwłaszcza próżniowego stanowiska pompowego i systemu wygrzewania kapilary i komory pomiarowej.
 System pompowy Próżniowe bezolejowe stanowisko pompowe:

– pompa turbomolekularna HiPace™ 80, wydajność ok. 67 l/s
– pompa membranowa ok. 1,2 m³/h.
układ chłodzony powietrzem
antywibracyjne zawieszenie pompy próżni wstępnej

 

Zakresy pomiarowe 1÷100 amu
1÷200 amu
1÷300 amu
System dozowania gazu Omnistar™ kapilara ze stali nierdzewnej ø 1/16” x 0,15 mm, długośc 1 m
zawór odcinający komorę spektrometru
zawór odcinający linię by-pass
System pobierania i dozowania do analizatora próbkowanego gazu zapewniający krótki czas reakcji oraz praktyczny brak efektów pamięciowych.
System dozowania gazu Thermostar kapilara kwarcowa, długość 1 m
System ciągłego pobierania i dozowania do analizatora próbkowanego gazu zapewniający krótki czas reakcji oraz praktyczny brak efektów pamięciowych.
temperatura wygrzewania kapilary  200 °C (opcja do 350 °C)
Ilość pobieranego gazu  2 sccm
Ciśnienie pracy  500 ÷ 1500 mbar abs.
Analizator kwadrupolowy  QMA 220 M
– źródło jonów zamknięte,
– dwie przełączane programowo katody irydowe pokryte tlenkiem itru
– elektrody kwadrupola: pręty o średnicy 6 mm i długości 100 mm
– detektor: Faraday i C-SEM
– rozdzielczość dla mas 40/41 <10 ppm
– prędkość pomiarów Scan analog 20 ms ÷ 60 s/min.
– prędkość pomiarów Scan Bargraph: 20 ms ÷ 60 s/min.
– prędkość pomiarów MID/MCD: 2 ms ÷ 60 s/min.
– liczba kanałów pomiarowych MID/MCD: 128
– granica wykrywalności
Faraday      <40 ppm 5·10e(-11) mbar
SEM           <1 ppm 1×10-14mbar
komora analizatora  Komora próżniowa UHV ze stali nierdzewnej z wygrzewaniem
Oprogramowanie  Quadera™ v 4.5
System operacyjny Windows 7 lub niższym (32 lub 64 bit)

Sterownie pracą analizatora gazów zawierające następujące opcje:
– przemiatanie analogowe osi mas SCAN ANALOG, analiza jakościowa
– pomiar wielokanałowy różnych mas MCD/MID, analiza jakościowa i ilościowa, 128 kanałów pomiarowych
– sterowanie pracą spektrometru
– optymalizacja pracy spektrometru (parametry źródła jonów, parametry eksperymentów)
– zapis procedur pomiarowych
– obróbka zarejestrowanych danych
– eksport danych w kodzie ASCII i do formatu *.xls
– przedstawienie na jednym wykresie zmian stężenia analizowanych gazów oraz dwóch dodatkowych sygnałów analogowych
– możliwość synchronizacji zapisu danych pomiarowych z działaniem urządzeń zewnętrznych (DCS/TGA)

UWAGA: komputer PC nie jest zawarty w ofercie

 Ciężar  35 kg
 Wymiary  545 x 395 x 305 mm

Partnerzy