O próżni wiemy wszystko

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obowiązujące w umowach zawieranych przez APVACUUM Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów oraz umów świadczenia usług zawieranych przez APVACUUM sp. z o. o. z siedzibą w Suchym Lesie.

§ 3.

Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług. O ile nie ustalono inaczej strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

§ 4.

Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze e-mail, fax) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

§ 2.

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

Sprzedający – APVACUUM sp. z o. o. z siedzibą w Suchym Lesie

Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (Kontrahent)

Ogólne Warunki Sprzedaży, OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zawieranych przez APVACUUM sp. z o. o. z siedzibą w Suchym Lesie

Towar – wyroby sprzedawane przez APVACUUM sp. z o. o. z siedzibą w Suchym Lesie

Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę będące w związku z zawartą umową sprzedaży.

II. Zawarcie umowy sprzedaży

§ 5.

Oferty sprzedaży towaru i świadczenia usług przez Sprzedającego są zawsze sporządzane w formie pisemnej i doręczane Kupującemu pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście. Ważność danej oferty jest wyszczególniona bezpośrednio na ofercie.

§ 6.

W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący składa pisemne zamówienie, opatrzone pieczęcią firmy, datą i podpisem osoby zamawiającej wraz z podaniem imienia i nazwiska.

§ 7.

Na życzenie Kupującego Sprzedający, w terminie uzgodnionym z Kupującym, pisemnie potwierdza przyjęcie zamówienia.

§ 8.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty Sprzedającego lub wprowadzenia do niej zastrzeżeń przez Kupującego w zamówieniu, umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami.

§ 9.

Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie powinny być doręczone drugiej stronie w formie pisemnej pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście.

§ 10.

Wszelkie porozumienia, przyrzeczenia, gwarancje oraz zmiany umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie są wiążące i wymagają pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności.

§ 11.

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe przez to szkody.

III. Cena sprzedaży

§ 12.

Cena towaru lub usługi określana jest każdorazowo w ofercie lub na potwierdzeniu zamówienia.
Cena podana w ofercie Sprzedającego obowiązuje w terminie w niej wskazanym. Cena nie obejmuje kosztów transportu i ubezpieczenia.

§ 13.

Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

§ 14.

Cena podana na ofercie lub potwierdzeniu zamówienia może być podana w PLN lub innej walucie.

§ 15.

W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru lub świadczonej usługi, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych lub innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu cen.

§ 16.

W przypadku dostaw długookresowych (czas dostawy powyżej 1 miesiąca od daty złożenia zamówienia), w razie znacznego wzrostu cen spowodowanego warunkami gospodarczymi, na które Sprzedający nie miał wpływu, a które mają istotny wpływ na poziom ceny sprzedaży, Sprzedający może przedstawić Kupującemu do uzgodnienia, propozycję odpowiedniej korekty ceny na zamówiony towar lub usługę. Uprawnienie powyższe przysługuje Sprzedawcy również w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub kosztów zakupu towaru od swoich dostawców w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy.

§ 17.

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru oraz świadczenia usług w terminie wskazanym w fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku zalegania Kupującego w płatnościach, Sprzedający uzależnia wykonanie nowej dostawy towaru lub wykonanie nowej usługi od wcześniejszej wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

IV. Terminy dostawy

 §18.

Terminy dostawy wynikają z uzgodnień między stronami. Terminy te mogą ulec zmianom w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy z powodów zależnych od Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów powstałych z jego winy i za które ponosi odpowiedzialność.

§ 19.

Dopuszcza się możliwość dostaw częściowych.

V. Prawo własności

§ 20.

Prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny za towar lub usługę na rzecz Sprzedającego.

§ 21.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą załadowania towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Kupującego bądź przewoźnika świadczącego Kupującemu usługę transportową. Jeżeli Sprzedający świadczy Kupującemu usługę transportową, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.

§ 22.

Utrata lub uszkodzenie towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany towar.

§ 23.

Kupujący nie jest uprawniony do obciążania towarów, w stosunku do których Sprzedającemu przysługuje prawo własności. Wszelkie koszty w tym zakresie obciążają Kupującego.

VI. Wydanie i odbiór towaru, jego właściwości

§ 24.

Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz ewentualnych widocznych wad.

§ 25.

Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedającym, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego, kto ponosi koszt transportu.

§ 26.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wcześniejszego przygotowania towaru.

§ 27.

Przekazywane Kupującemu przez Sprzedającego wraz z towarem dokumenty dotyczące jakości towaru lub określające jego parametry i właściwości techniczne, w szczególności atesty, aprobaty, świadectwa jakości, nie stanowią potwierdzenia Sprzedającego zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia Sprzedającego, że towar spełnia zawarte w nich kryteria. Dokumenty te stanowią informację Sprzedającego, że zgodnie z oświadczeniem producenta towar został wykonany zgodnie z wskazanymi w nim kryteriami.

§ 28.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek towaru. Do czasu całkowitej zapłaty należności Kupujący zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia przedmiotu dostawy, w szczególności od zdarzeń losowych. W razie koniecznego przeprowadzenia prac naprawczych Kupujący przeprowadza je na koszt własny.

VII. Wady towaru

§ 29.

Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego o wadach zakupionego towaru, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty gwarancji na zakupiony towar.

§ 30.

Zawiadomienie o wadzie towaru (reklamacja) musi być złożone w formie pisemnej. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany mu towar.

§ 31.

W przypadku złożenia reklamacji Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu wadliwy towar w celu jego zbadania.

§ 32.

Sprzedający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w celu stwierdzenia istnienia wady. W takim przypadku rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu ekspertyzy.

§ 33.

Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu przez Sprzedającego reklamowanego towaru na podstawie otrzymanych od producenta dokumentów lub zleconej ekspertyzy.

§ 34.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający wymienia wadliwy towar na wolny od wad na swój koszt w terminie uzgodnionym z Kupującym. W przypadku konieczności poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych kosztów wymiany towaru lub gdy wymiana taka jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający może odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu wartość wadliwego towaru lub obniżyć jego cenę.

§ 35.

Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe z powodu:
– wadliwego montażu i niewłaściwego uruchomienia przez Kupującego
– niewłaściwego używania
– używania wadliwych materiałów eksploatacyjnych lub zastosowania przez Kupującego nieoryginalnych części zamiennych
– innych zawinionych działań Kupującego.

§ 36.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy:
– Kupujący przetworzył towar
– wady towaru powstały w trakcie transportu z magazynu Sprzedającego do miejsca odbioru towaru przez Kupującego
– wady towaru powstały w trakcie jego rozładunku
– Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 37.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia wydania towaru Kupującemu.

VIII. Opóźnienia w wykonaniu umowy sprzedaży, odpowiedzialność

§ 38.

W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za wydany towar lub wykonaną usługę, Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

§ 39.

W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do powstrzymania się od wykonania wszelkich zawartych umów sprzedaży (w tym z wydaniem towaru Kupującemu) do czasu uregulowana przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami.

§ 40.

Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek należności więcej niż 30 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w związku z tym szkody.

§41.

W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający ma prawo odmówić Kupującemu dalszych rabatów i zniżek.

§ 42.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, jeżeli:
– opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru Sprzedającemu przez dostawcę towaru
– opóźnienie spowodowane jest wstrzymaniem wydania towaru przez Sprzedającego, o którym mowa w § 39. niniejszych OWS.

§ 43.

W przypadku niemożliwości dokonania dostawy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów Sprzedającego powstałych na tę okoliczność. Odpowiedzialność za wysłany towar przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z dniem dostarczenia przedmiotu zamówienia Kupującemu.

§ 44.

Odszkodowanie za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest do wartości brutto zamówionego towaru.

IX. Postanowienia końcowe

§ 45.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 46.

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostałoby uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji stron.

§ 47.

W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.

§ 48.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 01-12-2011 roku.

Partnerzy